Безплатна електронна библиотека

Закон за задълженията и договорите / В сила от 1.09.2005 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,37
ISBN: 9547922114
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за задълженията и договорите / В сила от 1.09.2005 г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...ла от деня на обнародването му в "Държавен вестник" ... Закон За Счетоводството - Lex.bg ... . Релевантни актове от Европейското законодателство Закон за задълженията и договорите 17.03.2013, 21:41 Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., попр. ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ... АКТОВЕ ЗА ПЛ ... PDF ЗАКОН за задълженията и договорите ... . ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ... АКТОВЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) ... бр. 83 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Лихви могат да се уговарят до ... Старият Закон за задълженията и договорите от 1892 г. възприема дословно преведено правилото на чл. 1134, ал. 1 от Наполеоновия кодекс в своя чл. 28, ал. 1 със следната формулировка: „Договорите ... Закон за задълженията и договорите - 01.06.2009 ... бр. 83 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Лихви могат да се уговарят до размер, определен от Министерския съвет. ... бр. 12 от 1993 г.) Договорите имат сила на ... Закон за задълженията и договорите. Чл. 229. (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години освен ако е търговска сделка. (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Изпитите по ал. 1, т. 1 и 4 могат да бъдат признати за успешно положени, ако кандидатът е положил успешно такива изпити В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда ... - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.) инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 4, параграф 1, т. 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на ... ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 15.04.2016 г. Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. Част първа. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ Предмет и цел Чл. 1. (1) С този закон се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за ... ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В сила от 01.11.2007 г. ... смисъла на този закон и на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и не е covid-19 и договорите за наем ... Уреден е в Закона за задълженията и договорите, чл. 228 и сл. ... бр.28 от 24 март 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) бяха въведени ограничителни мерки, които засегнаха много ... ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ В сила от 11.08.2005 г. Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 ... (2) За проектите за закони, изготвяни от други органи с право на законодателна инициатива, се прилага чл. 31, ако проектът не е внесен в Народното събрание до влизане в сила на този закон. ЗАКОН за обществените поръчки Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 ... ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на ...