Безплатна електронна библиотека

Клъстърен Подход за повишаване на конкурентноспособността - Младен Велев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,36
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Младен Велев

Всички Младен Велев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В резултат на променящата се природа на конкурентната борба, вусловията на интензивен научно-технически прогрес и засилваща се глобализация, нараства актуалността на проблемите на конкурентоспособността. Увеличи се и интересът към теоретичното осветляване на различни нейни аспекти. Активизира се търсенето на нови управленски подходи за повишаването й. В резултат на това, сред стопанските ръководители нараства интересът и към клъстърния подход, фокусиран върху повишаването на конкурентоспособността чрез развитието на индустриални клъстъри. В основата на клъстърния подход е разбирането, че клъстърите ускоряват развитието на участващите в тях предприятия, формирайки благоприятни външни условия за това. Те оказват положително влияние и върху вътрешните за предприятията фактори, от които зависят стопанските им резултати. По този начин подпомагат предприятията да формират устойчиви конкурентни предимства и ги правят конкурентоспособни не само на вътрешния, но и на международните пазари. Освен това, индустриалните клъстъри осигуряват синергичен ефект, т.е. постигат по-високи резултати от сумата от резултатите на съставящите ги предприятия. Така те влияят благоприятно и върху конкурентоспособността на регионите и на страната и стават движеща сила за тяхното цялостно развитие.Клъстърният подход се основава и на разбирането, че в основата на конкурентоспособността на предприятията са местните условия. Клъстърите са географски локализирани вериги от предприятия, които черпят своя потенциал от близостта помежду си и от ресурсите на географската област, в която са разположени. Наличието на необходимите местни условия за бизнес, разположените в близост специализирани доставчици, предприятия за услуги, образователни и други организации, наличието на традиции и специализирана работна ръка водят не само до намаляване на редица производствени и търговски разходи, но и до координиране на усилията, сътрудничество и до "здравословна" конкуренция. На тази основа се засилва потребността от иновации и непрекъснато обновяване, ускорява се обмена на знания и опит. Крайният резултат е повишаването на конкурентоспособността на предприятията.Веднъж възникнали, болшинството клъстъри се развиват и растат. С това нараства тяхното благотворно влияние върху развитието на предприятията, отделните региони и на страната. Ето защо от повишаването на конкурентоспособността им са заинтересовани както участващите в тях предприятия, така и местните и държавните ръководства.

... да подпомагат правителството и фирмите в развиващите се страни в усилията им за интегриране в световната Тя се основава на разбирането, че оценката на потенциала на предприятието за повишаване на КС му е относителна, тъй като относителната величина е и показателят за моментната му КС ... www.book.store.bg ... . Формирането на един клъстер води до съществено снижаване на разходите за членовете на мрежата. Участниците в клъстера могат да са: юридически лица, еднолични търговци, Фонд за малки проекти се предвижда да подпомага малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърби ... PDF ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ... . Формирането на един клъстер води до съществено снижаване на разходите за членовете на мрежата. Участниците в клъстера могат да са: юридически лица, еднолични търговци, Фонд за малки проекти се предвижда да подпомага малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия през новия програмен период 2021-2027 г. Финансирането ще е по Програма за трансгранично ... изведат възможностите за найното повишаване въз основа на този анализ. За тази цел ще бъдат избрани две индустриални предприятия и чрез условия за протичане на ефективен технологичен трансфер, изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктурна и комуникационна мрежа, повишаване квалификацията на Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. услуги с висока добавена стойност. В тази връзка, важна част от политиката на МИ е повишаване на иновационната активност на предприятията и създаване на условия за подходящо място за работа и осигури начини за повишаване квалификацията на служителите и работниците. В допълнение може да се каже, че добрата работна Проблемът на този подход е, че сам по себе си не д...