Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Закона за устройство на територията - разширено издание - том I (ЗУТ чл.1 - чл.48) - Съдебна власт на Република България

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,64
ISBN: 9789543830206
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съдебна власт на Република България

Можете да изтеглите книгата Съдебна практика по Закона за устройство на територията - разширено издание - том I (ЗУТ чл.1 - чл.48) във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Сборникът включва 361 съдебни практики по чл. 1-48 (и следващи, свързани с тези текстове) от Закона за устройство на територията, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления. Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения. Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система "Норма".

...силен контролът върху дейността на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор и той да стане по-ефективен, промяната се предвижда и в броя и в срока на влезлите в ... Преглед на промените в Закона за устройството на ... ... ... § 127 (2) Строежи по § 184 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до ... Най-важния закон в областта на територията и селищното устройство е закона за устройство на територията - ЗУТ. Той влезе в сила на 31. ... Закон за устройство на територията | МРРБ ... . 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до ... Най-важния закон в областта на територията и селищното устройство е закона за устройство на територията - ЗУТ. Той влезе в сила на 31.03.2001год. Софийският адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев", организира обучение на 13.12.2018 г., четвъртък, на тема: „Актуални проблеми по прилагане на Закона за ... Преглед на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), обн. в ДВ, бр. 31/2018г., в сила от 14 април 2018 г. ... Актуална съдебна практика по ЗУТ във връзка с ... по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията. Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., в сила от Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен ... ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ... на . случаите. по чл. 48, ал. 9; ... РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ЧЛ.147 ЗУТ (2) За строежите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 се представя ... Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Закона за адвокатурата, решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Закон за устройство на територията (ЗУТ) - Сборник нормативни актове Дата на издаване: Септември 2016 ISBN: 978-954-28-2166-3 рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община. (2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. Нормативна уредба за устройство на територията Модул: УРБАНИЗЪМ И АДМИНИСТРАЦИЯ адв. Валентина Бакалова Семинарно занятие № 1 До приемането на решението на общинския съвет в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България ......