Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Закона за устройство на територията - разширено издание - том I (ЗУТ чл.1 - чл.48) - Съдебна власт на Република България

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,7
ISBN: 9789543830206
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съдебна власт на Република България

Можете да изтеглите книгата Съдебна практика по Закона за устройство на територията - разширено издание - том I (ЗУТ чл.1 - чл.48) във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Сборникът включва 361 съдебни практики по чл. 1-48 (и следващи, свързани с тези текстове) от Закона за устройство на територията, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления. Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения. Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система "Норма".

...кто и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат ... Преглед на промените в Закона за устройството на ... ... ... В производството пред съда по дела, образувани по повод оспорване на заповеди за отмяна на разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията за национален строителен ... Причини за отлагане на влизането в сила на ограничени ... Закон за устройство на територията | МРРБ ... ... Причини за отлагане на влизането в сила на ограничението по чл. 59, ал.1 и чл. 109, ал.3 ЗУТ. Изменение на §149. от ПРЗ към Книга » Закон за устройство на територията. Закон за регионалното развитие 2012 ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Тази книга съдържа синтезиран авторски коментар на принципните, съществените изменения и допълнения на Закона за устройство на територията от октомври 2012 г. Коментарът е разработен в хронологичен ред, следвайки ... При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително по ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2, а за обекти, поставени на територията на ... За да бъде засилен контролът върху дейността на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор и той да стане по-ефективен, промяната се предвижда и в броя и в срока на влезлите в ... § 127 (2) Строежи по § 184 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до ... Най-важния закон в областта на територията и селищното устройство е закона за устройство на територията - ЗУТ. Той влезе в сила на 31.03.2001год. Софийският адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев", организира обучение на 13.12.2018 г., четвъртък, на тема: „Актуални проблеми по прилагане на Закона за ... Преглед на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), обн. в ДВ, бр. 31/2018г., в сила от 14 април 2018 г. ... Актуална съдебна практика по ЗУТ във връзка с ... по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията. Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., в сила от Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен ... ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ... на . случаите. по чл. 48, ал. 9; ... РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ЧЛ.147 ЗУТ (2) За строежите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 се представя ... Задължителна съдебна практика н...