Безплатна електронна библиотека

Най-новите изменения и допълнения на международните счетоводни стандарти MCC (IAS) и Международните стандарти за финансова отчетност МСФО (IFRS)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,51
ISBN: 9789546930385
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

* Коментари и тълкувания * Практически примери * Стари и нови текстове * Европейски директиви и регламенти

...андарти (International Accounting Standards (IAS)), Международните стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting Standards (IFRS) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC - IFRIC interpretations) ... Книги на издателство Кабри в книжарница Bookpoint ... . Най-новите изменения и допълнения на mcc las Международните счетоводни стандарти. МСФО ifrs Международните стандарти за финансова отчетност: 280 стр./формат: 155х230/ИК "Кабри" Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS)), Междунаро ... Кментар На Най-новите Изменения И Допълнения В Мсфо/Ifrs И ... ... . МСФО ifrs Международните стандарти за финансова отчетност: 280 стр./формат: 155х230/ИК "Кабри" Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS)), Международните стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting Standards (IFRS) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC - IFRIC interpretations). изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (обн. ДВ бр. 3 от 2016 г.). Закон за корпоративното подоходно облагане. Въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164.Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага ... 6. Критериите за отразяване на разходите и приходите за бъдещи периоди в текущия период са базирани на чл.17, ал.5 от Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. при доставка на зърно и технически култури (въведен от 1 януари 2014 г.) се удължава до 30 юни 2022 г. Условия за наличие на тристранна операция С промени в Правилника за прилагане на Закона за СЪДЪРЖАНИЕ Общи разпоредби Счетоводен стандарт 1 - представяне на финансови отчети Счетоводен стандарт 2 - отчитане на стоково-материалните запаси Счетоводен стандарт 4 - отчитане на амортизациите Счетоводен ... актуално към 31.08.2010 стр. 2 от 6 Албена Попова - Kreston BulMar МСС 8 -Счетоводни Политики, Промени в Счетоводните Оценки и Грешки резюме (б) признаване на ефекта от промяната в счетоводната приблизителна оценка в текущия и ... Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС №46 от 21.03.2005 г., като направената промяна е в Счетоводен стандарт 17 - Лизинг. Първоначално признаване на финансови активи и пасиви според МСС 39. МСС 39 определя критерии за първоначално признаване на финансови активи и финансови пасиви и начините за оценка на стойността, по която финансовите ... Заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката № ЗМФ - 1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне на Ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б" от ... Най-новите изменения и допълнения на Международните счетоводни стандарти /МСС/ (ias) и Международните стандарти за финансова отчетност /МСФО (ifrs) 174 Нанотехнологии 137 Нови стандарти за отчетите на малките и средните предприятия от 2008 г. ... които прилагат Международните счетоводни стандарти. ... НАП и бизнеса се обединиха около идеи за изменения на Наредба ... Прилагането на международните счетоводни стандарти стартира на тъмно ... Така например за кредити "под наблюдение" и за "нередовните" изискването е провизията да бъде съответно не по-малко ... Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС №46 от 21.03.2005 г., като направе...