Безплатна електронна библиотека

Наказателноправна защита на културното наследство в Република България - Красимир Манов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,10
ISBN: 9789547309401
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Манов

Красимир Манов книги Наказателноправна защита на културното наследство в Република България epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване напроблемите на наказателноправната защита на културното наследство внашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научниизследвания у нас. Изясняват се основните понятия в областта накултурното наследство, проследява се установяването и развитието направната уредба на опазването на културното наследство, като се прави икратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства.Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправнатазащита на културното наследство по действащото българско наказателноправо. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани скултурното наследство, правнотехническите аспекти нанаказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености(обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна инаказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване навидовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхнатасистема. Анализирани са в подробности отделните видове престъпленияпротив опазване на културното наследство съобразно приетата система натези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направенитенаблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателноправо в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийскатаадвокатска колегия.

...вани и неправомерни действия, ужасяващо посегателство върху световното културно-историческо наследство, ... Наказателноправна защита на културното наследство в ... ... ... През май и юни 2019 г. се проведе международен пленер под наслов „Културното наследство на България и Китай и неговото опазване", с участието на художници от Националната художествена ... Книгата "Туризъм и културно наследство" представя различни гледни точки към голямата тема, която през п ... (Pdf) Наказателноправна Защита На Културното Наследство В ... ... ... Книгата "Туризъм и културно наследство" представя различни гледни точки към голямата тема, която през последните години промени имиджа на България като туристическа дестинация - културния туризъм. дигитализация на културното наследство съществуват в Литва, Естония, Латвия, Швеция, Холандия, а Исландия, Норвегия и Дания са в процес на подготовка. Ирландия има Национална стратегия за Тема 10. Актуални проблеми на правната регламентация на дейността в областта на културното наследство на Република България. Необходимостта от Национална стратегия за защита и устойчиво Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19 Препоръки във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 2, т. 1 от ... Опазването на старините е проблем, който българската интелигенция и политиците осъзнават веднага след Освобождението през 1878 г. През 1883 г. са издадени първите окръжни наредби, които съдържат мерки за ограничаване ... Тема 10. Актуални проблеми на правната регламентация на дейността в областта на културното наследство на Република България. Необходимостта от Национална стратегия за защита и Право на ЕС и сделки с културни ценности в България. Уредба и приложимо право . Интерес за настоящата публикация представляват сделките с предмет културни ценности и които традиционно са извън фокуса на ... културното археологическо наследство в Република България в периода на преход и установяване на демократично общество (1989-2011 г.) ..... Министърът на културата Боил Банов и посланик Ерик Рубин подписаха на 8 януари 2019 г. споразумение между правителствата на Съединените американски щати и Република България за защита на културното наследство на ... ЗА ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВНЕСЕНИ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. На 28.07.2009 г. омбудсманът на РБ г-н Гиньо Ганев внесе за разглеждане в ... Чл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България. (2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от През 2007г. с промяна на Конституцията на Република България, ... Отсъства защита срещу нарастването на темпа на потребителските цени ... Заетите в културното наследство /по данни от бюджетите на...