Безплатна електронна библиотека

Помагало по данъчно право - Второ издание - Ганета Минкова, Нина Чилова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,45
ISBN: 9789542830719
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ганета Минкова, Нина Чилова

Всички Ганета Минкова, Нина Чилова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност „Право“ въввисшите училища, както и за други специалности в областта наикономиката и финансите, в чиито учебни планове е включенадисциплината „Данъчно право“. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпитпо „Публичноправни науки“, докторантски изпит по или кадидатстване за заемане надлъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно и за практикуващи юристи, а и заграждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни задължения.Всяка тема съдържа план, посочване на нормативната уредба, препоръчителна литература, основни понятия, въпроси, тест и казус.Освен това са посочени и актове на Конституционния съд,Върховния административен съд и съдебна практика на административните съдилища.СЪДЪРЖАНИЕПредговор1. Данъчно право в правната система на Република България. Предмет, система и отграничения на данъчното право от други правни отрасли. Източници на данъчното право2. Данъчни правни норми – същност, строеж, видове. Влизане в действие3. Данъчни правни отношения. Понятие, видове. Данъчна правосубектност4. Юридически факти. Фактически състави. Понятие, видове5. Данъчна система. Обща характеристика. Начини и принципи на данъчно облагане6. Понятие за данък. Елементи на данъка. Видове данъци. За тъй наречената „автономия на данъчното право“7. Правно положение на данъчната администрация. Структура и организация. Правомощия на органите по приходите8. Международно данъчно право. Понятие и източници. Международно данъчно облагане, способи за избягване9. Понятие за данъчен процес10. Субекти, страни, участници в процеса. Доказателства и доказателствени средства11. Данъчно производство. Понятие. Данъчен контрол – понятие, форми на осъществяване – данъчна проверка и данъчна ревизия12. Издаване и правна характеристика на ревизионния акт13. Фискален контрол14. Обжалване на ревизионния акт по административен ред15. Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред16. Касационно производство по АПК17. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела18. Производство по регистрация. Правен режим. Видове регистрация. Правен режим на декларирането. Административно обслужване19. Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски20. Данъчно изпълнително производство21. Производство по налагане на обезпечителни мерки22. Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения23. Гаранции и привилегии при събиране на данъчните вземания. Общи и специални привилегии. Погасяване на данъчните вземания по давност. Прихващане и опрощаване на данъчните вземания. Данъчна амнистия24. Производство по установяване на данъчни нарушения и налагане на санкции25. Правен режим на облагането на доходите на физическите лица26. Правен режим на местните данъци. Видове27. Правен режим на данъка върху добавената стойност28. Правен режим на акцизите29. Правен режим на корпоративното подоходно облаганеРешения на Конституционния съд и тълкувателни решения на Върховния административен съд

...магало по данъчно право ... store.bg - Помагало по данъчно право - Ганета Минкова ... ... ... Второ допълнено и актуализирано издание. ... Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност "Право" във ... Помагало по данъчно право - Второ издание ... Те са подходящи за юри ... ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО - Издателство Сиела ... ... Те са подходящи за юристи и студенти по право, но също и всички граждани, които искат да за запознати най-вече с данъците и данъчното облагане ... Всичко за ученика. Раници, чанти, несесери; Раници за детска градина „Деликтно право" е второ преработено и допълнено издание на излязлата през 2007 г. едноименна книга. Освен класическите институти на непозволеното ... онлайн интернет книжарница на издателство "Нова Звезда" - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници, книги на Ганета Минкова Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право. ... договорните права и задължения по повод продажбата на вещни права. ... продължава да бъде ценно помагало, което ... Учебното помагало е разработено с цел да помогне студентите във висшите училища, в чиито учебни планове е включена дисциплината „Данъчно право". Разработените теми съдържа план, посочване на нормативната уредба, на ... „Помагало по данъчно право" Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. Административно право Вещно право Гражданско право и процес Данъчно и ... за практическа подготовка по трудово право второ издание. ... университетски учебник за студенти по право. Тя може да ... Второ преработено и допълнено издание В учебника по "Основи на правото" са разгледани темите: Обща теория на правото Конституционно право Административно право и административен процес Гражданско и търговско право ... Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно...