Безплатна електронна библиотека

Несъстоятелност - Григор Григоров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,47
ISBN: 9786192260187
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Григор Григоров

Насладете се да четете Несъстоятелност Григор Григоров epub книги безплатно

Описание:

Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност; направен е детайлен анализ на понятието за свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ и е изяснен институтът на прекратяване на договори от синдика по чл. 644 ТЗ. Специално внимание е отделено на кредиторите на несъстоятелността, на обхвата и последиците от спирането на съдебни и изпълнителни производства по чл. 637 и 638 ТЗ, на спирането на плащанията като презумпция за неплатежоспособност по чл. 608, ал. 2 ТЗ и на въпросите на послесмъртната несъстоятелност. Анализирани са някои проблеми, свързани с недействителността на сделки и действия по чл. 645 – 647 ТЗ, с прекратяването на участия на несъстоятелния длъжник в търговско дружество и със заличаването на длъжника като правен субект.При анализа на правната уредба (нерядко неясна или твърде лаконична) са взети предвид регламентацията в чуждите законодателства и чуждестранната доктрина по въпросите на несъстоятелността. Коментирани са и измененията и допълненията в ТЗ, в сила от 3 януари 2017 г., включително новата част пета относно производството по стабилизация на търговец. Анализирана е съдебната практика. Направени са и критични бележки по някои законодателни решения и са обосновани предложения de lege ferenda.За автораГригор Григоров е доцент по търговско право в ПУ „П. Хилендарски” и в Института за държавата и правото при БАН. Адвокат от Софийската адвокатска колегия. Автор е на книгите „Дружество с ограничена отговорност” (1994); „Вливане и сливане на търговски дружества. Глава 16 на Търговския закон (2001); „Търговско право. Кратък курс“ (2013) и Bulgaria. – In: International Encyclopaedia of Laws: Corporations and Partnerships (2015).

...the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings въпросът за несъстоятелност на физическите лица, познат още като потребителска несъстоятелност ... Несъстоятелност - Уикипедия ... . Оправдан или не, този факт свидетелства за своеобразното изоставане на нашия законодател ... В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност. JavaScript seems to be disabled in your browser. Несъстоятелност. Докато целта на ликвидацията е разпределение на имуществото на предприятието м ... Информационна система за производство по несъстоятелност ... . JavaScript seems to be disabled in your browser. Несъстоятелност. Докато целта на ликвидацията е разпределение на имуществото на предприятието между собствениците, производството по несъстоятелност е средство за защита на кредиторите ... От момента на обявяване на несъстоятелност, синдика започва да продава имуществото и вземанията на кредиторите се удовлетворяват по ред, определен в ТЗ и пропорционално на дела на ... (2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производството по несъстоятелност за банка, която има клонове в държави членки, се прилагат и разпоредбите на глава тринадесета от Закона за кредитните институции. Заповед №РД-08-2027 от 15.05.2020 г. ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА на Софийски градски съд, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15 от 12.05.2020 г., Правила и мерки за работата на съдилищата в ... несъстоятелност превод на речника български английски на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) провери производствата по несъстоятелност във всички окръжни съдилища и установи проблеми от образуването на делата, през свикването на събранието на кредиторите ... Трансгранична несъстоятелност (разпоредби на ЕС) Делата за несъстоятелност, в които участват дружества или предприемачи, чиито дейности, ... Банковата несъстоятелност се урежда от специален закон. В някои отношения режимът на банковата несъстоятелност е сходен с разпоредбите на общата несъстоятелност, но има и съществени различия. Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка В производството за несъстоятелност, във връзка с изплатените гарантирани вземания на работници и служители, фондът се представлява от Националната агенция за приходите....