Безплатна електронна библиотека

Кодекс на труда - III - 2020

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,37
ISBN: 9789542830061
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ I1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ2. КОДЕКС НА ТРУДАРАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР1. Указ № 1074 за ограничаване заеманетона отчетнически, материално отговорнии други длъжности от осъдени лица2. Наредба № 4 за документите,които са необходими засключване на трудов договор3. Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.за съдържанието и реда за изпращанена уведомлението по чл. 62, ал. 5от кодекса на труда4. Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.за условията и реда за даванена разрешения за работа на лица,ненавършили 18 години5. Наредба за работата на лицата,ненавършили 15-годишна възрастРАЗДЕЛ III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТОПРАВООТНОШЕНИЕ1. Закон за трудовата миграцияи трудовата мобилност2. Правилник за прилаганена закона за трудоватамиграция и трудоватамобилност3. Наредба за условиятаи реда за командироване и изпращанена работници и служители в рамкитена предоставяне на услуги4. Наредба за командировкитев страната5. Наредба за служебнитекомандировки и специализациив чужбинаРАЗДЕЛ IV. РАБОТНО ВРЕМЕ,ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ1. Наредба за работното време,почивките и отпуските2. Наредба за определянена видовете работи,за които се установяванамалено работно време3. Наредба за определянена видовете работи, за които сеустановява допълнителен платенгодишен отпуск4. Наредба № 2 за реда за установяванезадължение за дежурство или заразположение на работодателяРАЗДЕЛ V. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ1. Наредба за структуратаи организациятана работната заплата2. Наредба за заплатитена служителите в държавнатаадминистрацияРАЗДЕЛ VI. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛАНА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИИ СЛУЖИТЕЛИ1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд2. Наредбаза трудоустрояване3. Наредба № 5 за болестите,при които работниците,боледуващи от тях, имат особеназакрила съгласно чл. 333, ал. 1от кодекса на трудаРАЗДЕЛ VII. ТРУДОВА КНИЖКАИ ТРУДОВ СТАЖ1. Закон за установяванена трудов и осигурителенстаж по съдебен ред2. Наредба за трудовата книжкаи трудовия стажРАЗДЕЛ VIII. КОЛЕКТИВНОТРУДОВО ПРАВО.1. Закон за урежданена колективнитетрудови спорове

...те. Депутатите гласуваха на първо четене изменения и допълнения на Кодекса на труда ... 【Кодекс на труда - III - 2020】 Сиела • Цена | Ciela.com ... . София. С идеята за Кодекса за социална подкрепа управляващите тупат топката. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Надя Клисурска по време на разискванията с министъра на труда и социалната ... КОДЕКС НА ТРУДА ОТ 1951 Г. ... Дял iii от Кодекса на труда от 1951 г. (обн., Изв., бр. 91 от 1951 г.; ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... КОДЕКС НА ТРУДА ОТ 1951 Г. ... Дял iii от Кодекса на труда от 1951 г. (обн., Изв., бр. 91 от 1951 г.; попр., бр. 93 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 91 и 92 от 1957 г.; ... От началото на 2020 г. досега има подадени 310 иска за ... Статья 32. Перевод на другую работу. Изменение существенных условий труда Глава III. Трудовой договор (ст. 21-49) Кодекс законов о труде Украины | Нормативная база Украины | iFactor Трудовой кодекс Республики Беларусь Статья 262: Работы, на которых запрещается привлечение к труду женщин, наказание, комментарии к ст. 262 Трудовой кодекс РБ Съгласно Кодекс на труда чл. 154, ал. 2 (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.): Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или ... Депутатите дадоха 4-месечен срок на Министерството на труда и социалната политика да изготви анализ на социалната сфера и да изготви проект на Кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един......