Безплатна електронна библиотека

Закони за собствеността

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,19
ISBN: 9786192260538
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Закони за собствеността pdf, който ще намерите тук

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...а реституция по други закони, заявлението се изпраща на ... Закон за собствеността ... ... ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (Обн. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2017 г. Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделск ... ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи ... ... . 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Закони за собствеността ⚫ от 【Сиби】 9786192260538 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години; ж) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове Параграф единствен. В § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 7 от 2018 г.) накрая се добавя ... Закон за опазване на земеделските земи : 2.59 mb: Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд : 175.70 kb: Закон за собствеността и ползването на земеделските ... Закони за собствеността 2 04 С02 17. актуализирано издание към 5 ноември 2019 г. + актуализационно приложение към 14 май 2020 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм ... Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността на гражданите - ДВ, бр. 26 от 30 март 1973 г. 1. (Изм. - Изв., бр. 99 от 1963 г., бр. 29 от 1969 г.) Правни сделки за прехвърляне ... За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Възможност за компенсация в случай че намалим цената на продукт, закупен от нас през последните 7 дни. Закони за собствеността (15-то издание 2015) Доверете се на нашия екип за управлението на вашата ета...