Безплатна електронна библиотека

Моите мисли - Галина Игнатова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,53
ISBN: 9786197029390
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Галина Игнатова

Насладете се да четете Моите мисли Галина Игнатова epub книги безплатно

Описание:

То­зи текст за­поч­ва с жи­тейс­ка­та тъ­га и ро­ман­тиз­ма на мла­до мо­ми­че, ко­е­то поз­на­ва стой­ност­та и мра­ка на ду­ма­та лю­бов и след­вай­ки хро­но­ло­ги­я­та на сво­е­то на­пис­ва­не, из­рас­т­ва за­ед­но с ав­тор­ка­та си.Ко­га­то пре­лис­тиш и пос­лед­на­та стра­ни­ца, раз­би­раш, че то­ва е ед­на кни­га за се­бе­на­ми­ра­не­то, ко­я­то за­вър­ш­ва с по­е­зия и мъд­рост, над­с­ко­чи­ла зна­чи­тел­но зло­бод­не­ви­е­то на „му­са­ка­та“ – ед­на ме­та­фо­ра за живота, ко­я­то Га­ли­на чес­то спо­ме­на­ва.Дъ­лъг път тряб­ва да из­ми­не че­тя­щият то­зи текст – от ми­рог­ле­да на Шри Шри Ра­ви Шан­кар и сим­па­тич­но­то мо­ми­чеш­ко от­к­ро­ве­ние:„…без­по­мощ­ност­та те пра­ви щас­т­ли­ва…“през„Ос­та­ве­те дреб­ни­те не­ща и се за­е­ме­те със се­бе си!“и пре­ми­на­вай­ки през ка­тар­зи­са на вя­ра­та, през без­к­рай­но­то при­е­ма­не и от­ри­ча­не, да стиг­не и до осъз­на­ва­не­то на същ­ност­та на лич­на­та сво­бо­да.Въп­ре­ки, че:„Ти си роб и то­ва е не­из­беж­но и оче­вид­но“, все пак мо­же и да си сво­бо­ден, но„са­мо в про­лет­та на соб­с­т­ве­на­та си същ­ност“.Тру­ден и дъ­лъг е пъ­тят до ка­мъ­ка в Хи­ма­ла­и­те.И там ня­ма да сви­ри му­зи­ка­та на Ра­ви Шан­кар, как­то и да те по­дух­ва ро­ман­тич­ният вет­рец на Ти­бет.Но то­ва ня­ма да има ни­как­во зна­че­ние!На­ли съз­на­ни­е­то оп­ре­де­ля би­ти­е­то и „мо­я­та ми­съл е мо­я­та ре­ал­ност“.До­ри и дъс­ка с пи­ро­ни, вър­ху ко­я­то да се­диш ка­то йо­га, не е нуж­на. Ти все пак си съв­ре­ме­нен чо­век и: „…по-доб­­­ра шко­­ла за ду­­хов­­­но из­­­рас­­т­­­ва­­не от кор­­­по­­ра­­тив­­­ния свят ня­­ма. Ни­­къ­­де дру­­га­­де по-доб­­­ре и по-ус­­­пеш­­­но не мо­­же­­те да про­­ве­­ря­­ва­­те как­­­во сте на­­у­­чи­­ли и до­­къ­­де сте стиг­­­на­­ли, кол­­­ко сте спо­­кой­­ни, кол­­­ко сте над не­­ща­­та, кое ви съ­­ба­­ря и ви пре­­чи…“При то­ва, ако зна­еш пра­ви­ло­то на Па­ре­то, спо­ред ко­е­то във вся­ко об­щес­т­во, 20% от хо­ра­та про­из­веж­дат 80% от пол­зи­те и пе­чал­би­те и 20% от хо­ра­та съз­да­ват 80% от проб­ле­ми­те, не­из­беж­но ще стиг­неш и до из­во­да, че щас­ти­е­то не се крие в ма­те­ри­ал­ни­те не­ща.С две ду­ми, как­то е ка­зал Джон Ке­хоу в „Под­съз­на­ни­е­то мо­же всич­ко“: „По иро­ния на съд­ба­та чо­век за­поч­ва да про­ме­ня за­о­би­ка­ля­ща­та го дейс­т­ви­тел­ност в де­ня, ча­са и ми­ну­та­та, ко­га­то прес­та­не неп­ре­къс­на­то да ре­а­ги­ра на нея“Сти­га да има во­ля­та за то­ва!Имен­но во­ля­та, прид­ру­же­на от вя­ра­та и убе­де­ност­та в пра­во­та­та, са не­ща­та, ко­и­то пос­те­пен­но взи­мат връх в та­зи кни­га.Чи­та­те­лят за­поч­ва да се на­дъх­ва с ми­рог­лед не по-слаб от то­зи на мно­го по-из­вес­т­ни мис­ли­те­ли и въп­ре­ки „не­ви­ди­мост­та“ на на­пи­са­ла­та то­ва, сти­га и до ре­до­ве с биб­лейс­ки за­мах: „Ти си ог­­­ле­­да­­ло­­то и образът в не­­го. Ти си то­­зи, ко­­и­­то смя­­таш, че не си. Ти си то­­зи, кой­­то смя­­таш, че си. Ти си то­­зи, кой­­то си убе­­ден, че си. Ти си и ни­­кой друг не е.“Как­во да ка­жа още? Стру­ва си да про­че­те­те „Мо­и­те мис­ли“ и спо­ред мен на ко­ри­ца­та тряб­ва да има сним­ка на ав­тор­ка­та. Тя е мно­го по-дос­той­на за то­ва от мно­го дру­ги зна­чи­тел­но „по-ви­ди­ми“ лич­нос­ти, пи­са­ли на по­доб­ни те­ми.Но, ре­ше­ни­е­то е ней­но.И как­во е то – си­гур­но ве­че сте раз­б­ра­ли.Константин Г. Константинов

...етвъртък, 16 септември 2010 г ... Моите мисли за твоите мисли - Home | Facebook ... . На Дъщеря ми - Ивелина ... мои мисли в тефтерчета, та дори и сценарии за „филми" . Но стихове не съм писала тогава. Тези мои стихотворения се ... Глупавият проумява само онова, което вече е станало. Омир В щастието бъди умерен, в нещастието - разумен. - Периандър Грижата за из ... Моите любими цитати и мисли - Публикации | Facebook ... . - Периандър Грижата за излишното често се съчетава със загуба на необходимото. - Солон Който плаши мнозина, от ... Твоите мисли, моите мисли ... един обикновен ден през ума на всеки от нас преминават около 60 000 мисли. Ние придаваме значение само на някои от тях. С течение на времето мислите определят и ... Моите мисли, моите идеи, моите интереси. . . . :: Творческа АНАРХИЯ!!! Снимки. 08.04.2009 00:09 ... Моите стихове и мисли четвъртък, 16 септември 2010 г. На Дъщеря ми - Ивелина ... Моите книги ... Тя си мисли, че се шегувам. Заради въпроса, който ù задавам. Чувала е, че съм малко странен, но решава да играе моята игра. Като ми отвърне. Това е добра индикация за разгръщащите ... Моите мисли, моите идеи, моите интереси. . . . :: Големият обир. Днес цял ден слушам навсякъде ... ️ако това видео ти е било полезно, сподели го и с приятели, абонирай се за моя канал и натисни камбанката, за ... Коментари за "Моите мисли" - Rozali.com . Oт Марго • 11.03.2006, 00:00:00 ч.. Милички,никакво предаване пред празнотата,браво на Маслинка,че е намерила сили да пише.Миличка та ти имаш дарба,виж колко трогателно и истински се изразяваш ... Заглавие: Re: Моите мисли отностно металдетектинга + Части от опита ми в Англия Пет Ное 18, 2016 10:31 pm Абе,незнам що се ловите се на най ,,овикания ф75'' ама за мен всички ръчни грундари ловят ... 20. Който живее без безумство, не е толкова мъдър, колкото си мисли. - Франсоа дьо Ларошфуко. 21. Ако раят не е в тебе самият, ти никога не ще влезеш в него. - Силезиус. 22. От j • 28.07.2006. какво да ти кажа мила,аз се чуствам по същия начин просто не виждам смисъл да живея.Около мен няма никакви хора,но и така сама започнах да си се чувствам добре.Отначало бях самотна,но после и тази болка ... Здравейте господин Баев ,понеже съм ви разказвал за моите натрапливи мисли и ми казахте как да се справя с тях. От Около две седмици ми е по лесно . Оставям ги да си отидат и не им обръщам внимание и така ми е по лесно....