Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на Законаза изпълнение на наказаниятаи задържането под стража

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,74
ISBN: 978-954-730-639-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Правилник за прилагане на Законаза изпълнение на наказаниятаи задържането под стража pdf

Описание:

Сборникътсъдържа подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за изпълнение нанаказанията и задържането под стража.Поместен е Правилникът за прилагане наЗакона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който уреждаструктурата, правомощията и държавната служба в ГДИН, реда за изпълнение нанаказанията лишаване от свобода и пробация, реда за изпълнение на мярката занеоткло­нение задържане под стража и организацията и дейността на охраната вместата за лишаване от свобода.Сборникът включва още и подзаконоватанормативна уредба на електронното наблюдение върху поведението на осъдени лица ина стандартите за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода.Законътза изпълнение на наказанията и задържането под стража е поместен в едноименния сборник на СИБИ,поредица джобни издания, 3 10 С07.

...и, зачитат се ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на ... 【Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на ... ... ... горите и на Закона за ловното стопанство. (3) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Земите, върху които е възстановено ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г., в сила от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пъти ... 【Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на ... ... .07.2003 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г., в сила от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от ... Предложенията за промени на републикански в общински пътища при условията на чл. 2, Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за концесиите относно: 1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) предоставянето от държавата, ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки ... мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и попълнения в обявлението код ... се взема под внимание неговата ... Връзка с нас: 1113 гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5 Телефон: 02 971 20 70; Факс: 02 973 33 58 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Приет с ПМС № 46 от 22.03.2010 г., обн., ДВ, бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове Издаден от министъра на ... ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ( ДВ , БР . 89 ОТ 2000 Г .) ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Обн., ДВ, бр. 25 от 03.04.2009 г.; изм ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от Предмет и област на прилагане Чл. 1. (1) С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за пътищата относно собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за концесиите относно: 1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) предоставянето от държавата, Промените, които се предлагат с проекта на Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са във връзка с последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени в § 21, 22 и 24 от ......