Безплатна електронна библиотека

Производство по търговски спорове - Борислав Ганчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,75
ISBN: 9786192261092
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Борислав Ганчев

Всички Борислав Ганчев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове по ГПК и начина, по който то модифицира общия исков процес, за да постигне адекватен процесуален ред за защита на специфичните материални права, включени в предметния му обхват.Изясняват се правната същност на производството по търговски спорове и мястото му (като особено исково производство) в системата на гражданския процес. Направен е подробен анализ на предметния обхват на производството, като се дава отговор на въпросите кои са споровете, разглеждани по реда на глава XXXII ГПК, обединима ли е групата им, следва ли да отпаднат, респ. да бъдат включени други в чл. 365 ГПК. Разгледани са проблемите на допустимостта на производствата по търговски спорове. Анализиран е процесът по предявяването на иска и двойната размяна на състезателни книжа – уникална за настоящата рамка на гражданския процес. Представени са особеностите във връзка с тяхното съдържание, момента на настъпване на процесуалните преклузии за въвеждане на факти и доказателства в процеса, проблематиката около възражението за прихващане в производството по търговски спорове. Разглеждането на делото по търговски спорове поставя въпросите за провеждането на открито заседание и приключването на производството без провеждане на такова (чл. 376 ГПК), както и особеностите на доказването – вписванията в счетоводните книги и електронните документи.Борислав Ганчев е доктор по право, хоноруван асистент по граждански процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат към Софийската адвокатска колегия.

...орове. Процес. Принудително изпълнение ... Разрешаване на търговски спорове - Министерство на икономиката ... ... Възможност за възлагане на съдебни поръчки по ГПК ... Настоящият правилник е приет от Общото събрание на Сдружение "Арбитражен съд за търговски спорове" на заседанието му на 25.09.2006 г. и е влязъл в сила от 01.10.2006 г., променен о ... ИК "Труд и право" - ИК "Труд и право" ... . и е влязъл в сила от 01.10.2006 г., променен от Общото събрание на Сдружение "Арбитражен ... 37. Особени искови производства: а) бързо производство; б) производство по брачни дела; в) съдебна делба; г) производство по сключване на окончателен договор; д) производство по търговски дела. Търговски спорове: С опита си, придобит през годините практика, адвокатите на „Димитров, Петров и Ко." успешно защитават интересите на клиентите си по различни въпроси, включително в случаи на нарушаване на договори ... Характерна само за особеното производство по търговски спорове по действащия ГПК е възможността за решаване на делото без провеждане на открито съдебно заседание. Когато с предвидената в ... Един самостоятелен и много важен етап от работата на адвоката по търговски спорове е събирането на вземания по принудителен ред. Без него правата на търговеца биха останали само „на ... Съдебното производство по граждански ... освен въззивните им решения по искове за парични вземания по търговски дела с цена на иска до 25 хил. лв. и решенията по колективни трудови спорове; В областта на гражданското и търговското право и процес адвокатите в Кинкин & Партньори осъществяват защита по спорове, възникнали по повод правоотношения в сферата на вещното правно, облигационното право ... Медиацията по търговски спорове е изключително ефикасен способ за разрешаването на търговски спорове. Вижте повече за приложението на медиацията при търговски спорове: Висшият съд на Делауеър е приел правила и процедури, съставени с цел да позволят по- големи търговски спорове да бъдат разрешени по един бърз и ефективен от гледна точка на разноските начин....